Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Το Σάββατο, 25-06-2011 στις 07:00 το απόγευμα, και για κάθε Σάββατο στη διάρκεια του καλοκαιριού, θα γίνεται στο χωριό (στο γήπεδο 7Χ7 του σχολείου) προπόνηση - αγώνας της ομάδας με όσους, τουλάχιστον για τις πρώτες συναντήσεις, κάθε φορά θα μπορούν να παραβρεθούν.

Είναι σημαντικό και απαραίτητο στις πρώτες τρεις συναντήσεις να παραβρεθούν, τουλάχιστον μία φορά, όλοι όσοι τελικά επιθυμούν να φέρουν ή να κάνουν δελτίο στην Ομάδα.

( Φυσικά οι μέρες και οι ώρες συνάντησης στη συνέχεια, εάν απαιτείται, θα προσαρμοστούν.)

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Απόδειξη είσπραξης της ΕΠΣΜ.

Εγγραφή του σωματείου στην ΕΠΟ και την ΕΠΣΜ.

Σήμερα, στις 08-06-2011, ο αντιπρόεδρος του σωματείου κατέθεσε τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του σωματείου στην ΕΠΟ και την ΕΠΣΜ.

(Με κόστος 400 ευρώ)

ΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Π.Ο. ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Π.Σ.Μ. ΗΤΑΝ:
1.        
Έγγραφη αίτηση προς την Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ.Μ. (υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας και υπάρχει σφραγίδα του σωματείου) με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί την εγγραφή του (υπόδειγμα νο 1).
2.        
Χρηματικό παράβολο 400,00  (τετρακόσια) euro για την εγγραφή του νέου σωματείου στη δύναμη της Ε.Π.Σ.Μ.  (απόφαση Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Μ. 5.7.2006).
3.        
Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του σωματείου από το Πρωτοδικείο (εις διπλούν) .
4.        
Θεωρημένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει το Καταστατικό (εις διπλούν).
5.        
Βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι το σωματείο έχει εγγραφεί στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου και τον αύξοντα αριθμό του (εις διπλούν) .
6.        
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του σωματείου (υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας και υπάρχει σφραγίδα του σωματείου), με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.Μ.  (υπόδειγμα νο 2).
7.        
Σύνθεση Μελών Δ.Σ. του σωματείου (παρακαλούνται τα σωματεία να γράφουν οπωσδήποτε την ιδιότητα που κατέχει το κάθε μέλος στο Δ.Σ. και, τουλάχιστον,  τα τηλέφωνα του Προέδρου, Γεν. Γραμματεία και εκπροσώπου στην Ε.Π.Σ.Μ. καθώς και την πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο και FAX του σωματείου).
8.        
Έγγραφη δήλωση του σωματείου, στην οποία θα αναφέρεται το γήπεδο το οποίο έχει έδρα η ποδοσφαιρική ομάδα (υπόδειγμα νο 3).
Με έγγραφό του το σωματείο γνωρίζει, επίσης, αν έχει ιδιόκτητο γήπεδο και αν δεν έχει, τότε προσκομίζει έγγραφο από την αρμόδια αρχή από την οποία του παραχωρείται γήπεδο για πέντε (5) χρόνια.
9.        
Έγγραφο του σωματείου που να δηλώνει τα χρώματα της στολής της ποδοσφαιρικής του ομάδας, κύριας και εναλλακτικής (υπόδειγμα νο 4).
10.   
Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός(υπογράφει ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του σωματείου και σφραγίζεται από το σωματείο).
11.   
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του σωματείου (υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας και υπάρχει σφραγίδα του σωματείου), με την οποία δηλώνει ότι αριθμεί τουλάχιστον 25 μέλη καθώς επίσης και 20 αθλούμενα μέλη (υποβάλλεται ονομαστική κατάσταση των μελών του σωματείου καθώς και των αθλουμένων μελών του)  (υπόδειγμα νο 5).

Τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου.

Καμηλάρης Νίκος του ΧρίστουΠρόεδρος
Κυριάκος Γιώργος του ΒασίλειουΑντιρόεδρος
Λύτος Κωνσταντίνος του ΑστέριουΓενικός Έφορος 
Τριανταφυλλίδης Δημήτριος του ΒασίλειουΓενικός Αρχηγός
Τσιγγερλιώτης Δημήτριος του ΜιχαήλΤαμίας
Τσιγγερλιώτης Φίλιππος του ΔημήτριουΜέλος 
Χαρίσης Στυλιανός του ΙωακείμΓενικός Γραμματέας