Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

2.         Όλα τα σωματεία οφείλουν υποχρεωτικά, να δηλώσουν ως  έδρα τους  γήπεδο με φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου με φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα, το σωματείο έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος.

3.         Σωματεία που τα γήπεδά τους κατά την έναρξη του πρωταθλήματος όπου μετέχουν, δεν πληρούν τους όρους που προβλέπουν οι κανόνες του παιχνιδιού, μπορούν να δηλώσουν προσωρινή γηπεδότητα σε άλλο γήπεδο, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα που να την παραχωρεί. Διατηρούν, όμως, το δικαίωμα, όταν ετοιμαστούν τα γήπεδά τους, να ζητήσουν με έγγραφο από την Ένωση τον έλεγχο, την έγκριση και τη χρησιμοποίηση του δικού τους γηπέδου.

8.         Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου κατά τα παραπάνω, το σωματείο έχει την υποχρέωση να δεχτεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η Ένωση, οπότε αποκτά την ιδιότητα του γηπεδούχου και έχει όλες γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την ιδιότητα.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1.         Στους αγώνες που παραπάνω προκηρύσσονται συμμετέχουν όσα σωματεία δικαιούνται, κατά κατηγορία, σύμφωνα με την προκήρυξη και τους πίνακες με την τελική βαθμολογική κατάταξη των σωματείων της περασμένης περιόδου 2009 - 2010.

2.         Για νέα σωματεία που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων σωματείων και των οποίων η διαδικασία αναγνώρισης από την Ε.Π.Ο. δεν θα έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 18.8.2010, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα κλήρωσης των αγώνων της κατηγορίας στην οποία δικαιούται (κατά το άρθρο 27, παράγρ. 4) να συμμετάσχει το σωματείο που προήλθε από τη συγχώνευση.

3.         Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας έχει και κάθε νεοσύστατο σωματείο, εφόσον πληρούνται οι σχετικές περιοριστικές προϋποθέσεις που έχει θέσει το διοικητικό συμβούλιο με σχετική απόφασή του,  έχει καταθέσει τη δήλωση συμμετοχής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και έχει ολοκληρωθεί κάθε σχετική διαδικασία με την Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ.Μ. μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα κλήρωσης των αγώνων της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

4.         Ειδικά για τη Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία, εφόσον υπάρξει ικανός αριθμός ομάδων που θα εκδηλώσουν σχετική επιθυμία με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, μπορεί να δημιουργηθεί όμιλος (ή όμιλοι) «Δευτέρων Ομάδων», με συμμετοχή ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτως  ηλικίας και με την προϋπόθεση ότι δεν αγωνίστηκαν στο τμήμα ανδρών πριν από 24 ώρες.
Οι ομάδες που συμμετέχουν κανονικά στα πρωταθλήματα ανδρών της Α1, Α’, Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στην Ένωση παράβολο συμμετοχής.  Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα  «Δεύτερων ομάδων», χωρίς να συμμετέχουν σε άλλη κατηγορία πρωταθλήματος ανδρών,  μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό, πρέπει να  καταβάλουν ως ετήσια συνδρομή και ως δικαίωμα συμμετοχής το ποσό των 180,00 euro.
5.         Η συγκρότηση των ομίλων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Μ.
ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.         α) Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα παραπάνω πρωταθλήματα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν συμπληρωμένη με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συμμετοχής που τους δίνεται με μέριμνα της Ε.Π.Σ.Μ., στις παρακάτω ημερομηνίες:
·       Τα σωματεία της Α1 και Α’ Ερασ. κατηγορίας το αργότερο μέχρι 2.8.2010
·       Τα σωματεία της Β΄ και Γ’ Ερασ. κατηγορίας το αργότερο μέχρι 18.8.2010
            β) Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί στην Ε.Π.Σ.Μ. ως ετήσια συνδρομή του σωματείου και ως δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθλημα συνολικά το ποσό των 300,00 ΕΥΡΩ για την Α1 Ερασιτεχνική, των 250,00 ΕΥΡΩ για την Α’ Ερασιτεχνική, των 200,00 ΕΥΡΩ για τη Β’ Ερασιτεχνική και των 180,00 ΕΥΡΩ για τη Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία.
            γ) Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα με την ΄Ενωση από τυχόν οφειλές τους, σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγρ. 7 του Κ.Α.Π..
            δ) Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

            Ημερομηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων ορίζεται το Σαββατοκύριακο 11 – 12 Σεπτεμβρίου 2010 για την Α1 Ερασ. Κατηγορία, το Σαββατοκύριακο 18 – 19 Σεπτεμβρίου  2010 για την Α’ Ερασ. Κατηγορία, το Σαββατοκύριακο 25 - 26 Σεπτεμβρίου 2010 για τη Β’ Ερασ. Κατηγορία, το Σαββατοκύριακο 2 - 3 Οκτωβρίου 2010 για τη Γ’ Ερασ. Κατηγορία και το Σαββατοκύριακο 2 - 3 Οκτωβρίου 2010 ή τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010 για το πρωτάθλημα «Δευτέρων Ομάδων».  Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης των παραπάνω ημερομηνιών εφόσον κρίνει ότι το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι.
Γ΄   ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
           
            Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε τέσσερις (4) ομίλους, δύο (2) ομίλους των έντεκα (11) ομάδων και σε δύο (2) ομίλους των δώδεκα (12) ομάδων (σύνολο 46 ομάδες), με τον παρακάτω τρόπο:
Α.         Ολοκληρώνονται οι αγώνες και στους τέσσερις ομίλους (α’ και β’ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων (του ιδίου ομίλου),  προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες των επόμενων φάσεων (διεκδίκησης προβιβασμού), κατά τα κατωτέρω, ισχύουν οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.


Έτσι, σε κάθε όμιλο οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων στις θέσεις από την 1η μέχρι την 11η  ή  12η θέση (κανονική περίοδος).
Β.        Από όλους τους ομίλους μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου (α’ και β’ γύρος), η πρωταθλήτρια και η δευτεραθλήτρια ομάδα θα ανέλθουν απευθείας στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την περίοδο 2011 – 2012.
Επίσης, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από την 3η μέχρι και την 6η θέση στην κανονική περίοδο θα συμμετέχουν στη διαδικασία προβιβασμού (play-offs) στην ανώτερη (Β’) κατηγορία ως εξής:

Α’ ΦΑΣΗ  PLAY-OFFS

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 3η και την 4η θέση σ’ όλους τους ομίλους, θα αγωνιστούν στην έδρα τους, σε απλό αγώνα, αντίστοιχα, με τις ομάδες που θα καταλάβουν την 6η και  την 5η θέση στον ίδιο όμιλο και θα προκύψουν, δηλαδή,  τα ζεύγη 3 - 6  και 4 - 5.
Εφόσον, σ’ αυτούς τους αγώνες (παράταση και πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας) νικήτριες ανακηρυχθούν οι ομάδες που αγωνίστηκαν στην έδρα τους, αυτές ανέρχονται στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία.
            Αν όμως, νικήτριες ανακηρυχθούν οι ομάδες που αγωνίστηκαν εκτός έδρας θα γίνουν και δεύτεροι αγώνες, σε ουδέτερα γήπεδα, που θα οριστούν από την αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλήματος και οι νικητές (σε περίπτωση ισοπαλίας θα δίδεται παράταση μισής ώρας κλπ.) θα ανέλθουν στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία.

Γ.         Έτσι, ανέρχονται στη Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την περίοδο 2011 – 2012 συνολικά δεκαέξι (16) ομάδες, τέσσερις (4) πρωταθλήτριες, τέσσερις (4) δευτεραθλήτριες και οκτώ (8) ομάδες με τη διαδικασία των play-offs.

Δ.        Όλα τα σωματεία της ΕΠΣ Μακεδονίας αγωνίζονται με όποιους ποδοσφαιριστές της δύναμής τους επιθυμούν, καθώς δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις ηλικίες.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

1.
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ
15,00


2.
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ
15,00


3.
Δ΄ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
40,00


4.
Δ΄ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ
40,00


5.
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΕ
50,00


6.
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΑΕ
50,00


7.
ΔΕΛΤΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ
40,00


8.
ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1
ΧΡΟΝΟΣ

300,00
2 ΧΡΟΝΙΑ

200,00
3 ΧΡΟΝΙΑ

100,00
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ


ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ – 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1 - 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
(ΜΕΧΡΙ 2 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ)

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ

1 -  31  ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

1  -  31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

1       - 30  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
1  31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 31 ΔΕΜΒΡΙΟΥ 2010
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 15 ΜΑΙΟΥ 2011

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ – 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

1  -  31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011

Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. – 2461 --
                                                                         
Προς
Όλα  τα σωματεία της δύναμής της

ΘΕΜΑ:            Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 24 της προκήρυξης πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2010 - 2011

Κύριε Πρόεδρε,
            Σας γνωρίζουμε ότι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στη συνεδρίασή του της 2.9.2010, έγινε η παρακάτω τροποποίηση και συμπλήρωση στην προκήρυξη πρωταθλημάτων περιόδου 2010 - 2011 :
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
 ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ


Α.ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1/7 -30/7/2010


Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.
ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ/ΣΤΗ
ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔ/ΣΤΗ

2.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα για  τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο)  έτος της ηλικίας τους
ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία η / ο ασκούσα / ασκών τη γονική μέριμνα συναινεί στην  έκδοση του δελτίου
3.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ Α ΠΕΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΤΟΝ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ Β ΠΕΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΕΙ ΤΟΝ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
4.
ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η μία επικολλάται στην αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη θέση και σφραγίζεται από το σωματείο


** ΠΡΟΣΟΧΗ
      ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΟΚΤΩ (8) ΠΟΔ/ΣΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ
      ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
 ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ


Α.ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1 – 30/9/2010 ΚΑΙ 1 – 31/1/2011


Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.
ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ/ΣΤΗ
ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔ/ΣΤΗ

2.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα για  τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο)  έτος της ηλικίας τους
ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία η / ο ασκούσα / ασκών τη γονική μέριμνα συναινεί στην  έκδοση του δελτίου
3.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ Β ΠΕΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΕΙ ΤΟΝ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
4.
ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η μία επικολλάται στην αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη θέση και σφραγίζεται από το σωματείο


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
 ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ


Α.ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1/7/2010 – 31/08/2010


Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.
ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ/ΣΤΗ
ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔ/ΣΤΗ

2.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα για  τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο)  έτος της ηλικίας τους
ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία η / ο ασκούσα / ασκών τη γονική μέριμνα συναινεί στην  έκδοση του δελτίου
3.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ Α ΠΕΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΤΟΝ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ Β ΠΕΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΕΙ ΤΟΝ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
4.
ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η μία επικολλάται στην αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστών στην προβλεπόμενη θέση και σφραγίζεται από το σωματείο