Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Ο ισολογισμός του Σωματείου το 2014.

Τα έσοδα του Σωματείου το 2014 ήταν 6255   {3104}   (5441)   [5975]  ευρώ.

ΈΣΟΔΑ:
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης           281     {812}      (…..)    [........]
Συνδρομές μελών                                        .…..        {…}      (..…)     [ 570]
Οικονομική ενίσχυση μελών                   1920     {675}     (100)    [1535]
Προσφορές                                                    700        {10}     (700)   [1510]
Οικονομική ενίσχυση θεατών                   604      {689}     (895)    [ 385]
Διαφημίσεις στο ημερολόγιο                     930     {300}     (840)     [ 300]
Λαχειοφόροι (Πάσχα, Πανηγύρι)               ….        {…}   (1106)    [1390]
Ημερολόγια                                                     330       {…}     (240)       [ 45]
Συμμετοχή αθλ. για αγορά μπουφάν        …..        {…}     (240)     [240]
Εκδήλωση Αυγούστου                               1230  {1430}   (1320)      [..…]
Εισιτήρια διαρκείας                                       260       {…}      (..…)      […..]

Τα έξοδα του Σωματείου το 2014 ήταν 5906 {3636} (4629) [5975] ευρώ.

ΕΞΟΔΑ:
Δικηγορικά έξοδα .... {.....} (…..) [838]
Παράβολο εγγραφείς στην ΕΠΣΜ      ....  {....}  (..…) [400]
Δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα 180 {180}  (180) [180]
Αιτήσεις μεταβολών (δελτία)                   120 {} (15) [525]
Αθλητικό υλικό                                         50 {336} (160) [466]
Χαρτικά                                                    20 {…..}  (…..)  [ 61]
Εξοδολόγιο αγώνων (διαιτητές)         1653 {1724} (1665) [560]
Υπόλοιπο για αγορά μπουφάν            ....  {…..} (…..) [445]
Πλύσιμο στολών                                   280 {310} (460) [180]
Εκτύπωση Ημερολογίων και λαχείων   135 { 20 } (280) [270]
Αγορά δώρων για τις λαχειοφόρους  148 {120}  (327) [300]
Διάφορα μικροέξοδα                               30 { 55 } (237) [240]
Αγορές από τις προσφορές                 700   {…} (700) [1510]
Ιατρικά έξοδα ….. {265} (145) […..]
Έξοδα γηπέδων προπ. και έδρας 715 {600} (360) […..]
Έξοδα μεταφοράς ….. {…} (100) […..]
Ποσοστό αγώνων ΕΠΣΜ 25 {25} (..…) […..]
Κατασκευή γηπέδου Κοκκαλούς 1850 {…..} (…..) […..]

Το υπόλοιπο του ταμείου για το 2014 ήταν 349 {278} (812) [ 0 ] ευρώ.


( Σε παρενθέσεις και αγκύλες τα ποσά για το 2013, 2012 και 2011 αντίστοιχα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: