Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του Σωματείου με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία – Έδρα

1.1. Ιδρύεται σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ».
1.2. Ως έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο οικισμός Κοκκαλούς, του Δήμου Βόλβης, του Νομού Θεσσαλονίκης.
1.3. Απαγορεύεται η συστέγαση του Συλλόγου με οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση.


Άρθρο 2

Σκοπός

2.1. Σκοπός του Συλλόγου είναι :  
α) η προσέλκυση των νέων στον αθλητισμό και η καλλιέργεια του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας, της συναδέλφωσης, της αλληλεγγύης και του φίλαθλου πνεύματος, με γνώμονα πάντοτε την εθνική και πολιτιστική παράδοση του τόπου.
β) η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες.
γ) η παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους της Κοκκαλούς και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με στόχο την εκγύμναση του σώματος και του πνεύματος, την προώθηση του φυσικού τρόπου ζωής αλλά και την ψυχαγωγία.
δ) η συμμετοχή των αθλητών του Συλλόγου σε αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονται από τις υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και τις αθλητικές ομοσπονδίες,
2.2. Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο.
Για την εκπλήρωση του σκοπού του ο Σύλλογος θα οργανώσει κατ’ αρχήν αγωνιστικό τμήμα (ομάδα) ποδοσφαίρου αλλά και τμήματα εκμάθησης ποδοσφαίρου.
Για την κατάργηση των άνω τμημάτων καθώς και για την ίδρυση αγωνιστικών τμημάτων και τμημάτων εκμάθησης σε άλλα αθλήματα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.
2.3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του ο Σύλλογος μπορεί να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες :
α) στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου για την άθληση των κατοίκων της περιοχής και στην κατασκευή κατάλληλων αγωνιστικών χώρων και εν γένει αθλητικών εγκαταστάσεων για την προετοιμασία και την αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών και των ομάδων του Συλλόγου καθώς και των αθλουμένων της περιοχής της Κοκκαλούς.
β) στην συμμετοχή, κατ’ άθλημα, των αθλητών και των ομάδων του Συλλόγου, σύμφωνα με τα γενικά και τα ειδικά προγράμματα, σε φιλικούς αγώνες, σε κύπελλα, σε αθλητικές διοργανώσεις, σε τοπικά ή περιφερειακά ή πανελλήνια πρωταθλήματα καθώς και σε διεθνείς αγώνες, που πάντοτε διοργανώνονται από τις υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και τις αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες.
γ) στην συμμετοχή του συλλόγου σε υπερκείμενες ενώσεις και σε αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων, αθλητικών ομοσπονδιών και των αρμόδιων για τον αθλητισμό αρχών του κράτους.
δ) στην διοργάνωση ομιλιών με αθλητικό ή ευρύτερα κοινωνικό αντικείμενο καθώς και η διοργάνωση εκδρομών για την παρακολούθηση σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και για την προώθηση του φυσικού τρόπου ζωής.
ε) στην δημιουργία διαδικτυακού ιστότοπου, για την ενημέρωση και επικοινωνία των μελών και των αθλητών του Συλλόγου τόσο μεταξύ τους όσο και με την Διοίκηση του Συλλόγου αλλά και για την προβολή των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
ζ) σε κάθε άλλη ενέργεια που κατά την κρίση των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου προάγουν τον σκοπό του Συλλόγου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 3

Μέλη του Συλλόγου

3.1. Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία και να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
3.2. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα μελών του Συλλόγου.
3.3. Όλα τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διάκρισή τους σε δόκιμα ή πάρεδρα κλπ. Ο αριθμός των μελών του Συλλόγου είναι απεριόριστος.
3.4. Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλα τα πρόσωπα που έχουν τα προσόντα που απαιτούνται κατά το νόμο και δεν υπόκεινται σε κάποιο από τα κωλύματα συμμετοχής στα αθλητικά σωματεία που καθορίζονται από το Ν. 2.725/1999.
3.5. Τα τακτικά μέλη, εκτός από τα ιδρυτικά μέλη, εγγράφονται στο Σύλλογο ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνοδεύεται από έγγραφη πρόταση δύο (2) μελών του Συλλόγου. Για την εγγραφή απαιτείται η έγγραφη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης, ύστερα από έλεγχο των τυπικών προσόντων του ενδιαφερομένου και την μη ύπαρξη κάποιου από τα κωλύματα συμμετοχής στα αθλητικά σωματεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παρασχεθεί η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει εγγραφεί στο Σύλλογο, με ημερομηνία εγγραφής την εξηκοστή (60η) ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Συλλόγου. Κατά της πράξης αυτής ή κατά της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης περί εγγραφής του ενδιαφερομένου στο Σύλλογο, μετά την άπρακτη παρέλευση της εξηκονθήμερης προθεσμίας για την έγκριση του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά την τακτική διαδικασία, για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του στο Σύλλογο και επιπλέον για την καταδίκη του Συλλόγου σε δήλωση βούλησης για την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο σωματείο.
3.7. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, στον αθλητισμό, στην πολιτεία και στην κοινωνία γενικότερα. Η ανάδειξη των μελών αυτών αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/5 των τακτικών μελών του Συλλόγου.
3.8. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα αιρετά όργανα του Συλλόγου. Μπορούν όμως να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου, να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3.9. Για την εγγραφή στο Σύλλογο, αθλητών, οι οποίοι ανήκουν σε αυτόν και έχουν πετύχει σημαντικές αθλητικές διακρίσεις σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε μεσογειακούς ή βαλκανικούς ή πανελλήνιους αγώνες, όπως ειδικώτερα ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν 2.725/1999, δεν απαιτείται υποβολή πρότασης από τακτικά μέλη του Συλλόγου.
         
Άρθρο 4
Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί
            4.1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου :
α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο Δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με τελεσίδικο βούλευμα, ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στο Ν 2.725/1999 ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσια ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος έχει στερηθεί, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί, κατά τη διάταξη του άρθρου 130 του Ν 2.725/1999, από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κλπ, και όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία αυτή.
4.2. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Συλλόγου οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, εφόσον ο Σύλλογος καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές καθώς και όσοι, με οποιοδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
4.3. Οι αθλητές μπορούν να γίνουν μέλη του σωματείου σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, έναν (1) τουλάχιστο χρόνο μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αθλητικό αγώνα, που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
4.4. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Συλλόγου, το προσωπικό του Συλλόγου για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτόν και για ένα (1) επιπλέον χρόνο από τη λήξη αυτής καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν με το Σύλλογο σύμβαση για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι προσωπικών εταιριών είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας και για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.
4.5. Τα πρόσωπα για τα οποία συντρέχει ένα από τα ως άνω αναφερόμενα κωλύματα ή περιορισμοί χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους, ως μέλους του Συλλόγου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη πρέπει να εκδοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση της ύπαρξης του κωλύματος ή του περιορισμού. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της άνω προθεσμίας η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου τα υπαίτια για την μη έκδοση της διαπιστωτικής πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Δικαιώματα Μελών
5.1. Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται :
α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη των οργάνων του Συλλόγου.
δ) Να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.
ε) Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Συλλόγου.
ζ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα, υπό την προυπόθεση τήρησης των διατυπώσεων που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 7 του παρόντος.
5.2. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι μετά την συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία εγγραφής του στο Σύλλογο.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των μελών
6.1. Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν :
α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του Συλλόγου.
γ) Να συμμετέχουν στις ενέργειες και δραστηριότητες του Συλλόγου.
δ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
ε) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα αθλητικά Σωματεία, με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου, με τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
ζ) Να καταβάλουν, κατά την εγγραφή τους στο Σύλλογο εφ’ άπαξ εισφορά, το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της προσωρινής Διοίκησης του Συλλόγου.
η) Να καταβάλλουν κατ’ έτος και εντός της πρώτης τριμηνίας την ετήσια συνδρομή τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
θ) Να καταβάλουν την έκτακτη εισφορά που τυχόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου

Άρθρο 7
Αποχώρηση Μελών
            7.1. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σύλλογο, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου.
            7.2. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη της οικονομικής χρήσης, εντός της οποίας γίνεται, και επιφέρει τα αποτελέσματά της κατά το τέλος αυτής της οικονομικής χρήσης.

Άρθρο 8
Πειθαρχικός Έλεγχος
8.1. Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη Μέλους του Συλλόγου ή του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, καθώς επίσης η παράβαση των διατάξεων της Νομοθεσίας περί Σωματείων και Αθλητικών σωματείων καθώς και η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, όταν γίνονται υπαίτια, όπως και κάθε πράξη που έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του Συλλόγου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει την επιβολή πειθαρχικών ποινών.
8.2. Ο πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου ασκείται σε πρώτο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από καταγγελία άλλου μέλους ή αυτεπαγγέλτως.
8.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να διερευνήσει την υπόθεση και σε κάθε περίπτωση να ζητήσει εξηγήσεις από το μέλος κατά του οποίου ασκείται ο πειθαρχικός έλεγχος. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πεισθεί για την ύπαρξη πειθαρχικού αδικήματος μπορεί, με απόφασή του, να λάβει κατά του παραβάτη πειθαρχικά μέτρα που συνίστανται : α) στην έγγραφη παρατήρηση, β) στην αυστηρή δημόσια έγγραφη επίπληξη, γ) στην προσωρινή απαγόρευση εισόδου στους γυμναστικούς χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις του Συλλόγου, δ) στην προσωρινή αποβολή από το Σύλλογο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός (1) έτους και ε) στην οριστική του αποβολή από το Σύλλογο. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιβολή πειθαρχικών ποινών πρέπει να είναι αιτιολογημένη και αποστέλλεται με απόδειξη στο μέλος κατά του οποίου στρέφεται.
8.4. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών από την έγγραφη γνωστοποίησή της στον καθ’ ου η πειθαρχική ποινή, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία στην επόμενη συνεδρίασή της θα κληθεί να κρίνει επί της προσφυγής. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 9
Αποβολή μελών
9.1. Η οριστική αποβολή μέλους από το Σύλλογο γίνεται αρχικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και σε περίπτωση προσφυγής κατ’ αυτής, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου. Η διαγραφή είναι το έσχατο πειθαρχικό μέτρο, το οποίο λαμβάνεται : α) στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό, β) σε περίπτωση που το μέλος δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο και δεν συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών, γ) σε περίπτωση που καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή για πλημμέλημα που αποτελεί ατιμωτικό αδίκημα και επισύρει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, δ) όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επιβάλει την λήψη του συγκεκριμένου μέτρου, ε) όταν συντρέχει κώλυμα από αυτά που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού και ζ) όταν συντρέχει παράβαση των διατάξεων του Ν 2.725/1999.
9.2. Το μέλος που αποβάλλεται οριστικά από το Σύλλογο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής στα αρμόδια Δικαστήρια, κατά τις διατάξεις του νόμου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 10
Πόροι του Συλλόγου
10.1. Πόροι του Συλλόγου είναι :
α) Η εφ’ άπαξ συνδρομή που καταβάλουν τα μέλη κατά την εγγραφή τους σ’ αυτόν.
β) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών του,
γ) Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
δ) Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σύλλογο, από μέλη του ή από τρίτους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
ε) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις που δίδονται στο Σύλλογο από κρατικούς φορείς και από τις αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Νόμο 2.725/1999.
ζ) τα έσοδα από την διαχείριση των αποθεματικών που τυχόν σχηματισθούν.
η) τα έσοδα από τις συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης που τυχόν συνάψει ο Σύλλογος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 2.725/1999.
θ) τα έσοδα που τυχόν θα αποκομίσει ο Σύλλογος από την παροχή της συναίνεσής του για την μεταγραφή αθλητή του σε άλλο αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν. 2.725/1999.
ι) το αντίτιμο που τυχόν εισπράττει από τους συμμετέχοντες στα τμήματα εκμάθησης αθλημάτων.
10.2. Ο Σύλλογος για τις προσφερόμενες από αυτόν υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων τα οποία καλλιεργεί, δικαιούται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να ορίσει την καταβολή αντιτίμου, για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους αθλουμένους, προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή ο Σύλλογος υποχρεούται να εκδίδει τα σχετικά παραστατικά σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Αντίθετα δεν μπορεί να επιβληθεί η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου στους αθλητές του Συλλόγου που είναι ενταγμένοι στις αγωνιστικές ομάδες του Συλλόγου.
10.3. Ο Σύλλογος μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, εφόσον τηρούνται οι κανόνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων του Συλλόγου για εμπορική διαφήμιση ή οικονομική εκμετάλλευση. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

Άρθρο 11
Οικονομική Διαχείριση – Εγκαταστάσεις
11.1. Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που συνέρχεται μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους.
11.2. Η οικονομική χρήση για την οποία καταρτίζεται ο προυπολογισμός αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, με εξαίρεση την πρώτη χρήση που θα αρχίσει από την ημέρα που το παρόν καταστατικό θα καταχωρηθεί νομίμως στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.
11.3. Κατά το χρονικό διάστημα από την λήξη της προηγούμενης οικονομικής χρήσης μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού της νέας οικονομικής χρήσης, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
11.4. Κατά την λήξη κάθε οικονομικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καταρτίζει ισολογισμό και απολογισμό, τους οποίους υποβάλει υποχρεωτικά προς έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που συνέρχεται υποχρεωτικά μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναρτά τον ισολογισμό του Συλλόγου στην επίσημο διαδικτυακό χώρο του Συλλόγου, ταυτόχρονα με την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου.
11.5. Επίσης κατά την λήξη κάθε οικονομικής χρήσης η Εξελεγκτική Επιτροπή καταρτίζει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.
11.6. Οι πόροι του Συλλόγου εισπράττονται αφού εκδοθεί το κατάλληλο σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων φορολογικό παραστατικό (π.χ. διπλότυπο γραμμάτιο είσπραξης), που φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία
11.7. Από τους πόρους του Συλλόγου ένα μέρος, που θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των χιλίων (1.000,00) Ευρώ φυλάσσεται στο ταμείο του Συλλόγου για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών ενώ το υπόλοιπο κατατίθεται σε λογαριασμό ταμιευτηρίου σε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.
11.8. Η ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό ταμιευτηρίου που τηρεί ο Σύλλογος ενεργείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία του Συλλόγου, που ενεργούν από κοινού.
11.9. Οι πληρωμές των υποχρεώσεων του Συλλόγου διενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
11.10. Πληρωμή του Συλλόγου προς οποιονδήποτε μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ είναι έγκυρη εφόσον για την πραγματοποίησή της έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για πληρωμές μεγαλύτερες από το ποσό αυτό απαιτείται να προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
11.11. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες είναι δυνατόν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, να προβούν σε πληρωμές μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ, χωρίς την προηγούμενη λήψη σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίασή του. Σε διαφορετική περίπτωση δεν βαρύνει το Σύλλογο αλλά τα φυσικά πρόσωπα που τη διενήργησαν.
11.12. Για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Συλλόγου, επιτρέπεται η παροχή προσωρινής ταμειακής διευκόλυνσης, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
11.13. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Συλλόγου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, εάν οι εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Συλλόγου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του Συλλόγου ή αλλαγή της χρήσης τους. Αποκλειστικά αρμόδιο για να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το Εφετείο Αθηνών, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από τη Διοίκηση του Συλλόγου κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 12
Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση
12.1. Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από εφτά (7) μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Γενικός Αρχηγός των αθλητικών Ομάδων και ο Γενικός Έφορος και ένα (1) μέλος.
12.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μαζί με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να εκλεγούν μόνο μέλη του Συλλόγου. Για να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλος του Συλλόγου, θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την εγγραφή του στο Σύλλογο, οπότε αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει εκ των πραγμάτων για τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου.
12.3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι άμισθα, μπορούν ελεύθερα να επανεκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.
12.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρίαση, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός τριών (3) ημερών από την εκλογή του, συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Αρχηγό των αγωνιστικών ομάδων και τον Γενικό Έφορο.  
12.5. Πίνακας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στον οποίο αναφέρεται η ιδιότητά τους και η διεύθυνση κατοικίας τους, κατατίθεται στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το νόμο.
12.6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Συλλόγου και για τις αποφάσεις που λαμβάνουν, εκτός εάν δεν παρέστησαν στην συνεδρίαση κατά την οποία λήφθηκε συγκεκριμένη απόφαση ή παρέστησαν και διαφώνησαν στην λήψη της απόφασης και η διαφωνία τους καταγράφηκε στα πρακτικά.
12.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ολόκληρο ή ορισμένα από τα μέλη του υπόκεινται πάντοτε στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, η οποία μπορεί ελεύθερα να τους παύσει, λόγω αμέλειας ή αδιαφορίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή λόγω διαφωνίας για τον τρόπο διοίκησης του Συλλόγου. Η συγκεκριμένη απόφαση λαμβάνεται από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με απλή πλειοψηφία, κατόπιν υποβολής πρότασης μομφής από το 1/5 των τακτικών μελών του Συλλόγου, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο, ανεξαρτήτως από τον αριθμό των παρόντων κατά την Γενική Συνέλευση μελών. Σε περίπτωση που η πρόταση μομφής γίνει αποδεκτή, η Γενική Συνέλευση, αν μεν εκπέσει ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει αμέσως νέο Διοικητικό Συμβούλιο αν δε εκπέσουν ορισμένα από τα μέλη του, αποφασίσει την αναπλήρωσή τους από τα τυχόν υπάρχοντα αναπληρωματικά μέλη ή εκλέγει νέα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
13.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, με έγγραφό τους που υποβάλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο επί ποινή απαραδέκτου του αιτήματός τους, πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα προς συζήτηση θέματα.  
13.2. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνονται, εκτός από τον ακριβή τόπο και χρόνο της συνεδρίασης, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται στο γραφείο της έδρας της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και γνωστοποιείται στα μέλη, με επιμέλεια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, εντός της ίδια προθεσμίας με κάθε πρόσφορο μέσο (επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικά κλπ).
13.3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγονται είτε στο γραφείο της έδρας της εταιρίας είτε και οπουδήποτε αλλού εντός του Δήμου Βόλβης.
13.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται νομίμως τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
13.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις και για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εφόσον συμφωνούν προς τούτο πέντε (5) από τα εφτά (7) μέλη του.
13.6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στα προς τούτο τηρούμενα Πρακτικά των Συνεδριάσεών του, σε χειρόγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία επικυρώνονται κατά την επόμενη ή μεθεπόμενη συνεδρίαση του και υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη του. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε μέλος του Συλλόγου, που υποβάλει σχετική αίτηση.

Άρθρο 14
Αντιπροσώπευση – Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
14.1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον χορηγήσει σε αυτό έγγραφη εξουσιοδότηση προς τούτο. Η εξουσιοδότηση κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά της συνεδρίασης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα (1) μόνο μέλος.
14.2. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρίσταται και δεν αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι παραιτήθηκε από την θέση αυτή και κινείται αυτόματα η διαδικασία αντικατάστασής του.
14.3. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας του κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλείψει ή παραιτηθεί, η κενωθείσα θέση πληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια, εκλέγεται νέο μέλος με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του νέου μέλους διαρκεί μέχρι την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, τακτική ή έκτακτη, η οποία πρέπει να προβεί στην επικύρωση της εκλογής του νέου μέλους ή στην εκλογή άλλου.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τον Σύλλογο, την εκπλήρωση των σκοπών του και την διαχείριση των οικονομικών του πόρων, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία εκ του νόμου ή εκ των διατάξεων του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου.
15.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :
        α) Διοικεί το Σύλλογο.
        β) Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συλλόγου και επιβάλει σε πρώτο βαθμό τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές.
        γ) Αποφασίζει για την εγγραφή των μελών.
        δ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου.
        ε) Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
        ζ) Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
        η) Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
        θ) Καταρτίζει από τα μέλη του Συλλόγου Επιτροπές για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν.
        ι) Διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία του Σωματείου.
        κ) Αποφασίζει την διενέργεια δαπανών και πληρωμών μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ.
        λ) Καθορίζει το ύψος της εφ’ άπαξ συνδρομής που καταβάλουν τα μέλη κατά την εγγραφή τους στο Σύλλογο καθώς και το ύψος της ετήσιας τακτικής συνδρομής των μελών.
        μ) Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον των κρατικών Αρχών, των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και γενικώς έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν αρκεί η εκπροσώπησή του μόνο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
        ν) Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
        ξ) Προσλαμβάνει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συλλόγου και συνάπτει τις κάθε είδους συμβάσεις για λογαριασμό του Συλλόγου.
        ο) Αποφασίζει την ίδρυση γραφείων και εκτός της έδρας του Συλλόγου.
        π) Εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου την ανάδειξη κάποιου ως επιτίμου μέλους του Συλλόγου.
ρ) Καταρτίζει και υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση τον προυπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό κάθε οικονομικής χρήσης καθώς επίσης και έκθεση πεπραγμένων.
15.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να εκχωρεί την άσκηση των ως άνω καθηκόντων του, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, τα οποία μπορούν να ενεργούν είτε ατομικά είτε συλλογικά.
15.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ειδικούς εφόρους και τεχνικούς συμβούλους, από τα μέλη του Συλλόγου ή και τρίτους, για κάθε ένα από τα αθλήματα που καλλιεργεί, με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη ανάπτυξη και βελτίωση των αθλητών του αντίστοιχου τμήματος.
15.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των αγωνιστικών τμημάτων του Συλλόγου καθώς και τους κανονισμούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των χώρων εκγύμνασης του Συλλόγου.

Άρθρο 16
Περιορισμοί στη σύναψη συμβάσεων
          16.1. Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να αποφασίζει την σύναψη συμβάσεων εργασίας, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών καθώς και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης με οικονομικό αντάλλαγμα, μεταξύ του Συλλόγου και προσώπων, τα οποία είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ή σύζυγοι, τέκνα, γονείς και αδελφοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και με νομικά πρόσωπα κάθε είδους στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα.
          16.2. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν την σχετική απόφαση, που διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Άρθρο 17
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
          17.1. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου είναι τιμητική και άμισθη.
          17.2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, για τις ανάγκες του Συλλόγου και για την προσφορά κάθε είδους υπηρεσίας προς το Σύλλογο, επιτρέπεται να καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής τους. Το ποσό που καταβάλλεται ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με γνώμονα το αντικειμενικό κόστος μετακίνησης και τη δαπάνη που απαιτείται για την αξιοπρεπή διαμονή και διατροφή ενός μέσου ανθρώπου.

Άρθρο 18
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
18.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής ως και έναντι παντός τρίτου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικώς έχει την εποπτεία όλων των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων του Συλλόγου.
18.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :
        α) Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
        β) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
        γ) Εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των τρίτων και των κρατικών Αρχών και των Δικαστηρίων, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
        δ) Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
        ε) Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
        ζ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου.
        η) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.
        θ) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα Γραμμάτια εισπράξεων.
        ι) Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου που διατηρεί ο Σύλλογος.
        κ) Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
        λ) Καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή για έκτακτο έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.
        μ) Ενεργεί, μόνος του ή μαζί με άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται από το παρόν ή που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.
18.3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσία ή κωλύματος και αυτού, από το μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η απουσία ή το κώλυμα του Προέδρου παρατείνεται για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, θεωρείται ότι ο Πρόεδρος παραιτείται από το αξίωμα του Προέδρου αλλά και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και κινείται η διαδικασία για την αντικατάσταση παραιτημένου μέλους και για την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.


Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
19.1. Ο Γενικός Γραμματέας :
α) Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου.
β) Φροντίζει για την αλληλογραφία του Συλλόγου υπογράφοντας τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο.
        γ) Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
        δ) Τηρεί την σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.
        ε) Συνεργάζεται με τα όργανα αλλά και τα μέλη του Συλλόγου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
        ζ) Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
        η) Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου.
19.2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του τελευταίου.

Άρθρο 20
Αρμοδιότητες Ταμία
20.1. Ο Ταμίας :
α) Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.
β) Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ίδιο.
γ) Κινεί μαζί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό Ταμιευτηρίου που διατηρεί ο Σύλλογος..
δ) Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
ε) Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
ζ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο τέλος κάθε τριμήνου, συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Συλλόγου.
η) Είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων του Συλλόγου έναντι των φορολογικών αρχών.
20.2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Ταμίας αναπληρώνεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του τελευταίου.
20.3. Ο Ταμίας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αναθέσει την τήρηση των Βιβλίων του Συλλόγου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συλλόγου έναντι των φορολογικών αρχών σε λογιστή ή φοροτεχνικό, προκειμένου να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν άρτια και πιστή καταγραφή των οικονομικών στοιχείων του Συλλόγου.

Άρθρο 21
Αρμοδιότητες του Γενικού Αρχηγού
          21.1. Ο Γενικός Αρχηγός είναι ο σύνδεσμος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με τα αγωνιστικά τμήματα του Συλλόγου.
          21.2. Ο Γενικός Αρχηγός υποχρεούται να είναι παρών στους αγώνες και στις λοιπές αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων και των αθλητών του Συλλόγου και να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την πορεία των ομάδων και για την αγωνιστική αλλά και εξωαγωνιστική συμπεριφορά των αθλητών του Συλλόγου.
          21.3. Ο Γενικός Αρχηγός, εκτός των άλλων :
          α) φροντίζει για την τακτική προπόνηση των ομάδων του Συλλόγου,
          β) για την εξεύρεση των κατάλληλων χώρων για την προπόνηση και την εκγύμναση των αθλητών του Συλλόγου,
          γ) οργανώνει τις μετακινήσεις των ομάδων του Συλλόγου για την εκπλήρωση των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων,
          δ) Παρακολουθεί την αγωνιστική αλλά και εξωαγωνιστική συμπεριφορά των αθλητών του Συλλόγου,
          ε) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου την λήψη μέτρων σε βάρος αθλητών του Συλλόγου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των αγωνιστικών τμημάτων του Συλλόγου,
          ζ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου την σύναψη ή την λύση της συνεργασίας με προπονητές και λοιπούς αθλητικούς συνεργάτες.

Άρθρο 22
Αρμοδιότητες Γενικού Εφόρου
          22.1. Ο Γενικός Έφορος έχει την αρμοδιότητα για την προμήθεια και συντήρηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος στους αθλητές του Συλλόγου για την εκπλήρωση των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.
          22.2. Επίσης είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και τον εξοπλισμό των χώρων στους οποίους αθλούνται, προπονούνται και εκγυμνάζονται οι αθλητές του Συλλόγου.

Άρθρο 23
Αρμοδιότητες Συμβούλων
          23.1. Οι Σύμβουλοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν τα καθήκοντα που κάθε φορά τους ανατίθενται από αυτό.


Άρθρο 24
Εξελεγκτική Επιτροπή
24.1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωτές τους.
24.2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών, τα πραγματοποιηθέντα έξοδα και την εν γένει οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και συντάσσει ετησίως σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους και την κοινοποιεί εντός της ίδιας προθεσμίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
24.3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δύναται να διενεργήσει και έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτημα του 1/5 των τακτικών μελών του Συλλόγου.
24.4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση που διαπιστώσει μετά από τακτικό ή έκτακτο έλεγχο, διαχειριστικές ανωμαλίες, δικαιούται να ζητήσει, με έγγραφό της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να θέσει υπόψη των μελών του Συλλόγου το πόρισμα του ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 25
Εκπροσώπηση του Συλλόγου σε αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες
25.1. Ο Σύλλογος μπορεί να συμμετέχει στις υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και αθλητικές ομοσπονδίες, εφόσον πληροί τις προυποθέσεις που θέτουν τα καταστατικά των ενώσεων και των ομοσπονδιών.  
25.2. Ο Σύλλογος εκπροσωπείται στα Συλλογικά Όργανα των υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών, από εκπροσώπους που ορίζονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο ή εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών, ανάλογα με τις προβλέψεις του καταστατικού της υπερκείμενης ένωσης ή ομοσπονδίας.
25.3. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, που έχουν δικαίωμα ψήφου, δικαιούνται να εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των μελών του, ως αντιπρόσωποι του Σωματείου στις Γενικές Συνελεύσεις και στην διοίκηση των υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών στις οποίες συμμετέχει ο Σύλλογος.


Άρθρο 26
Κωλύματα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή
26.1. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου, όσοι δεν μπορούν να είναι μέλη του Συλλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού.
26.2. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, για το χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία εγγραφής τους.
26.3. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου, ακόμα και αν αυτό καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν μπορούν όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. 
26.4. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου ή αντιπρόσωποι του Συλλόγου σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες, πρόσωπα που είναι έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ανωνύμων εταιριών και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.
26.5. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου ή αντιπρόσωποι του Συλλόγου σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες πρόσωπα που διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους καθώς και οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι γονείς των προσώπων αυτών.
26.6. Τα πρόσωπα για τα οποία συντρέχει ένα από τα ως άνω αναφερόμενα κωλύματα ή περιορισμοί χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή του εκπροσώπου σε υπερκείμενη ένωση ή ομοσπονδία. Η σχετική διαπιστωτική πράξη πρέπει να εκδοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση της ύπαρξης του κωλύματος ή του περιορισμού. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της άνω προθεσμίας η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου τα υπαίτια για την μη έκδοση της διαπιστωτικής πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.


Άρθρο 27
Εκλογή των Οργάνων του Συλλόγου
27.1. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, που επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν υποψηφιότητα στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση περί του ότι ο υποψήφιος έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή πλημμέλημα που επισύρει στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου, που προβλέπει ο Ν 2.725/1999.
27.2. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου καταρτίζει το ψηφοδέλτιο για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στο οποίο περιλαμβάνονται κάτω από την αντίστοιχη στήλη, τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, με απόλυτη αλφαβητική σειρά.
27.3. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με την σημείωση από τους εκλογείς, στο αριστερό του ονόματος των υποψηφίων, σταυρών προτίμησης, που δεν μπορούν να ξεπερνούν τους τέσσερις (4) για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και τους δύο (2) για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
27.4. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που έχουν πάρει τις περισσότερες ψήφους. Από τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο οι πρώτοι εφτά (7) εκλέγονται ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου και οι υπόλοιποι τρεις (3) ως αναπληρωματικά μέλη ενώ από τους υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι πρώτοι τρεις (3) εκλέγονται ως τακτικά μέλη αυτής και οι επόμενοι δύο (2) ως αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο επιτυχών ή οι επιτυχόντες ανακηρύσσονται ύστερα από κλήρωση, που διενεργείται από το Προεδρείο της Συνέλευσης μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν.
27.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12.4. του παρόντος καταστατικού, εντός τριών (3) ημερών από την εκλογή του.

Άρθρο 28
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
28.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της και από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, τα οποία μέχρι την έναρξή της Γενικής Συνέλευσης έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Επίσης στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου, που κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης δεν έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Σύλλογο, μπορούν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση, με δικαίωμα λόγου και ψήφου χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.
28.2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, στην έδρα του Συλλόγου ή σε οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειας του Δήμου Βόλβης.
28.3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει εκτάκτως, οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης μπορεί να συνέλθει μετά από έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των τακτικών μελών του Συλλόγου, που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Η σχετική αίτηση απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει με ποινή απαραδέκτου του αιτήματος να περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που πρόκειται να συζητηθούν. Τέλος η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει εκτάκτως ύστερα από έγγραφο αίτημα της Εξελεγκτικής επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις ως άνω δύο (2) περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση.
28.4. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, στην οποία περιλαμβάνονται, εκτός από τον ακριβή τόπο και χρόνο της συνεδρίασης, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται στο γραφείο της έδρας του Συλλόγου δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και γνωστοποιείται στα μέλη, με επιμέλεια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, εντός της ίδια προθεσμίας με κάθε πρόσφορο μέσο (επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανάρτηση στο διαδικτυακό ιστότοπο του Συλλόγου, τηλεφωνικά κλπ). Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πρέπει να προβλέπει τον τόπο και τον χρόνο της διενέργειας των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων σε περίπτωση ματαίωσης της αρχικής λόγω έλλειψης απαρτίας.
28.5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη είναι δυνατό να ληφθεί μόνο εφόσον παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση ή εκπροσωπούνται σε αυτήν το σύνολο των τακτικών μελών του Συλλόγου και συναινούν για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί θέματος που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη. Ομοίως επί συγκεκριμένου θέματος μπορεί να ληφθεί απόφαση ακόμα και χωρίς την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, εφόσον το σύνολο των τακτικών μελών του Συλλόγου παράσχει την έγγραφη συναίνεσή του.
28.6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται στα προς τούτο τηρούμενα Πρακτικά των Συνεδριάσεών, σε χειρόγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για φύλαξη. Αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων χορηγούνται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε μέλος του Συλλόγου, που υποβάλει σχετική αίτηση.
28.7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 29
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
29.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ιδίως η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις για τα εξής ζητήματα :
α) Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
β) Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
γ) Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από πέντε χιλιάδες (5.000,00) Ευρώ.
δ) Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ.
ε) Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
ζ) Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
η) Η εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
θ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Συλλόγου.
ι) Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
κ) Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
λ) Η επιβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη του Συλλόγου
μ) Η προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές ευρύτερης εκτάσεως.
ν) Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου.
ξ) Η διάλυση του Συλλόγου.
ο) Η αποδοχή ή μη πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη προσώπων ως επιτίμων μελών.
29.2. Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των οργάνων του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος και ιδίως όταν υπάρχει βαριά παράβαση των καθηκόντων τους όταν επιδεικνύουν ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου.
            29.3. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου δύναται να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να ενεργεί, κατά την κρίση του, για την υλοποίηση των αποφάσεών της.

Άρθρο 30
Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης
30.1. Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από άλλο τακτικό μέλος, εφόσον έχουν χορηγήσει σ’ αυτό έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στον Γραμματέα της Συνέλευσης και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά. Κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να αντιπροσωπεύει κατά τις γενικές Συνελεύσεις ένα (1) μόνο τακτικό μέλος.
30.2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με την ίδια ημερήσια διάταξη, μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες. Η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν και κατά την πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μετά από πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον. Η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) τακτικά μέλη.
30.3. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις, με φανερή ψηφοφορία (ανάταση χειρών), με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
30.4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που σχετίζονται με την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου, με θέματα εμπιστοσύνης, με έγκριση λογοδοσίας ή με προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Τροποποίηση Καταστατικού
31.1. Ο Σύλλογος έχει την δυνατότητα να προβεί σε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.
31.2. Για να αποφασισθεί η τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει στην Γενική Συνέλευση να παρίσταται ή να αντιπροσωπεύονται το ήμισυ των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 3/4 των παρόντων τακτικών μελών.
31.3. Προκειμένου να μεταβληθεί ο σκοπός του Συλλόγου θα πρέπει να συναινέσουν όλα τα εγγεγραμμένα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Τα τακτικά μέλη που δεν παρίστανται κατά την συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως προς την Γενική Συνέλευση των μελών την συναίνεσή τους για την μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, χωρίς να αρκεί στην προκειμένη περίπτωση η αντιπροσώπευσή τους από άλλο μέλος.
31.4. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει από την επομένη της καταχώρησής της στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 32
Εσωτερικοί Κανονισμοί
32.1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου, των αθλητικών τμημάτων του και των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
32.2. Οι Κανονισμοί αυτοί, καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από ειδικές Επιτροπές μελών του Συλλόγου ή και τρίτων, που ενεργούν υπό την εποπτεία και με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, και εγκρίνονται από αυτό.  


Άρθρο 33
Διάλυση Συλλόγου
33.1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών, όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στο καταστατικό και στο νόμο ή όταν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος. Για να ληφθεί η απόφαση διάλυσης του Συλλόγου θα πρέπει κατά την συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον το ήμισυ των εγγεγραμμένων τακτικών μελών του Συλλόγου. Η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία ¾ των παρόντων τακτικών μελών.
33.2. Την διάλυση του Σωματείου μπορεί να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση είτε το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του των τακτικών μελών που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, είτε η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση, που διαπιστώσει σοβαρή διαχειριστική ανωμαλία.
33.3. Η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να επέλθει και με δικαστική απόφαση για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.
33.4. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία που τυχόν απομείνουν μετά τη διενέργεια της εκκαθάρισης και την τακτοποίηση των εκκρεμών υποθέσεων, περιέρχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

Άρθρο 34
Έμβλημα – Σφραγίδα - Χρώματα
34.1. Το έμβλημα του Συλλόγου είναι ένας θυρεός χρώματος κόκκινου ή χρυσαφί, ο οποίος χωρίζεται σε δύο τμήματα δια της επωνυμίας «ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ» που θα αναγράφονται με χρυσαφί ή κόκκινα γράμματα αντίστοιχα. Στο πάνω τμήμα του θυρεού υπάρχει, στα αριστερά, όπως το βλέπουμε, η ελληνική σημαία και στα δεξιά το αστέρι της Βεργίνας. Στο κάτω τμήμα του θυρεού υπάρχει μία φλεγόμενη μπάλα, κόκκινη ή χρυσαφί σε χρυσαφί ή κόκκινο φόντο, αντίστοιχα.
34.2. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση την μία φλεγόμενη μπάλα και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ».
34.3. Οι στολές των αθλητών του Συλλόγου, με τις οποίες θα εμφανίζονται και θα αγωνίζονται στις αθλητικές διοργανώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν θα έχουν κατά σειρά προτεραιότητας χρώματα : α) κόκκινο και χρυσαφί, β) πορτοκαλί και χρυσαφί και γ) λευκό και χρυσαφί. .

Άρθρο 35
Βιβλία του Συλλόγου
35.1. Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος υποχρεωτικά είναι τα εξής :
α) Μητρώο μελών του Συλλόγου. .          
β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής  Συνελεύσεως των μελών.
δ) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.
ε) Βιβλίο Περιουσιακών στοιχείων
ζ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων
35.2. Τα Βιβλία του Συλλόγου, πριν από την πρώτη χρήση τους, θα πρέπει να θεωρηθούν από τον αρμόδιο Νομάρχη, ή από το κρατικό όργανο στο οποίο τυχόν μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα του Νομάρχη ή από άλλο όργανο, που έχει εξουσιοδοτηθεί αρμοδίως προς τούτο.
35.3. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα όσα ορίζονται στην παρούσα διάταξη επέρχεται ως συνέπεια η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

Άρθρο 36
Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του Συλλόγου
            36.1. Ο Σύλλογος δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί.
36.2. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, εφόσον ο Σύλλογος :
          α) είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και συμπληρώνει τις προυποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό αυτών για την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης,
β) δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης,
γ) έχει επωνυμία διατυπωμένη στην Ελληνική γλώσσα,
δ) υποβάλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιβλίο Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και
ε) τηρεί τα προβλεπόμενα από το Ν 2.725/1999 Βιβλία.
36.3. Η χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και η παρέλευση ενός (1) έτους από την χορήγησή της είναι απαραίτητη προυπόθεση για την καταβολή στον Σύλλογο επιχορήγησης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τις υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37
37.1. Κάθε ζήτημα και κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ή δε ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, θα ρυθμίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, των σχετικών νόμων περί Σωματείων και των σχετικών νόμων περί των αθλητικών σωματείων.

Άρθρο 38
38.1. Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σύλλογο έναντι τρίτων εφόσον διενεργήθηκαν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και κατά τον χρόνο της θητείας τους.


Άρθρο 39
Προσωρινή Διάταξη
39.1. Μέχρι την λήψη οριστικής απόφασης από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ορίζεται ότι :
α) Η εφ άπαξ συνδρομή για την εγγραφή των μελών στο Σύλλογο θα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ.
β) η ετήσια τακτική συνδρομή των μελών προς το Σύλλογο θα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ.

Άρθρο 40
Τελική Διάταξη
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Κοκαλού Θεσσαλονίκης και υπογράφεται ως εξής :

Κοκαλού, 26/12/2010


ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ


α/α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Δεν υπάρχουν σχόλια: