Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.         α) Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα παραπάνω πρωταθλήματα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν συμπληρωμένη με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συμμετοχής που τους δίνεται με μέριμνα της Ε.Π.Σ.Μ., στις παρακάτω ημερομηνίες:
·       Τα σωματεία της Α1 και Α’ Ερασ. κατηγορίας το αργότερο μέχρι 2.8.2010
·       Τα σωματεία της Β΄ και Γ’ Ερασ. κατηγορίας το αργότερο μέχρι 18.8.2010
            β) Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί στην Ε.Π.Σ.Μ. ως ετήσια συνδρομή του σωματείου και ως δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθλημα συνολικά το ποσό των 300,00 ΕΥΡΩ για την Α1 Ερασιτεχνική, των 250,00 ΕΥΡΩ για την Α’ Ερασιτεχνική, των 200,00 ΕΥΡΩ για τη Β’ Ερασιτεχνική και των 180,00 ΕΥΡΩ για τη Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία.
            γ) Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα με την ΄Ενωση από τυχόν οφειλές τους, σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγρ. 7 του Κ.Α.Π..
            δ) Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: