Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1.         Στους αγώνες που παραπάνω προκηρύσσονται συμμετέχουν όσα σωματεία δικαιούνται, κατά κατηγορία, σύμφωνα με την προκήρυξη και τους πίνακες με την τελική βαθμολογική κατάταξη των σωματείων της περασμένης περιόδου 2009 - 2010.

2.         Για νέα σωματεία που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων σωματείων και των οποίων η διαδικασία αναγνώρισης από την Ε.Π.Ο. δεν θα έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 18.8.2010, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα κλήρωσης των αγώνων της κατηγορίας στην οποία δικαιούται (κατά το άρθρο 27, παράγρ. 4) να συμμετάσχει το σωματείο που προήλθε από τη συγχώνευση.

3.         Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας έχει και κάθε νεοσύστατο σωματείο, εφόσον πληρούνται οι σχετικές περιοριστικές προϋποθέσεις που έχει θέσει το διοικητικό συμβούλιο με σχετική απόφασή του,  έχει καταθέσει τη δήλωση συμμετοχής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και έχει ολοκληρωθεί κάθε σχετική διαδικασία με την Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ.Μ. μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα κλήρωσης των αγώνων της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

4.         Ειδικά για τη Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία, εφόσον υπάρξει ικανός αριθμός ομάδων που θα εκδηλώσουν σχετική επιθυμία με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, μπορεί να δημιουργηθεί όμιλος (ή όμιλοι) «Δευτέρων Ομάδων», με συμμετοχή ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτως  ηλικίας και με την προϋπόθεση ότι δεν αγωνίστηκαν στο τμήμα ανδρών πριν από 24 ώρες.
Οι ομάδες που συμμετέχουν κανονικά στα πρωταθλήματα ανδρών της Α1, Α’, Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στην Ένωση παράβολο συμμετοχής.  Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα  «Δεύτερων ομάδων», χωρίς να συμμετέχουν σε άλλη κατηγορία πρωταθλήματος ανδρών,  μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό, πρέπει να  καταβάλουν ως ετήσια συνδρομή και ως δικαίωμα συμμετοχής το ποσό των 180,00 euro.
5.         Η συγκρότηση των ομίλων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: